VaøI ÑAË C TÍNH KYÛ THUAÄT CUÛA CAÀU MYÛ THUAÄN
Nguyeån Minh Quang, P. E.
  English Abstract.
  Toång Quaùt.
  Neàn Moùng.
  Truï Thaùp.
  Heä Thoáng Caùp Keùo.
  Saøn Caàu Chính.
  Doùc Caàu.
  ñöôøng Daån Vaøo Caàu.

VAØI ÑAËC TÍNH KYÕ THUAÄT CUÛA CAÀU MYÕ THUAÄN

mythuan bridge

 

TOÅNG QUAÙT

Caàu daøi toång coäng 1.535 m, cao 37,5 m treân maët nöôùc, vaøy chính ôû giöõa daøi 350 m.

Phaàn caàu chính daøi 660 m ñöôïc treo vaøo hai truï thaùp cao 121 m baèng daây caùp.

Doác caàu moãi beân daøi 437,6 m vôùi ñoä doác 5 %.

Caàu coù taàm gioù 37,5 m vôùi beà roäng 100 m vaø 30,0 m vôùi beà roäng 300 m.

air view

S o a iem xay cat cau

site length

 

 

NEÀN MOÙNG

 

Moùng truï thaùp daøi 60 m, roäng 15 m, cao 4 m chòu bôûi 16 caây cöø troøn khoan thaúng ñöùng, ñöôøng kính 2.5 m, saâu 90 m.

Moùng chaân caàu daøi 5,5 m, roäng 2,2 m, cao 1,5 m chòu bôûi 10 caây cöø beâ toâng 40 cm x 40 cm ñoùng nghieâng 10 %, saâu töø 33 m ñeán 40 m.

 

TRUÏ THAÙP

 

Beâ toâng coát saét cao 121 m.

Khoaûng caùch 2 chaân truï giaûm töø 28,9 m ôû moùng xuoáng coøn 16 m ôû ñaø ngang treân.

Chieàu roäng chaân truï giaûm töø 6 m ôû

moùng xuoáng coøn 4 m ôû ñænh.

Chieàu ngang chaân truï 2 m coá ñònh

töø moùng ñeán ñænh.

 

HEÄ THOÁNG CAÙP KEÙO

 

Ñöôøng kính thay ñoåi töø  20 cm cho ñeán 28 cm.

Moãi daây caùp keùo coù theå coù töø 64

cho ñeán 98 caùp nhoû.

Moãi caùp nhoû coù 7 sôïi theùp ñöôøng kính 15,2 mm quaán laïi vôùi nhau.

Caùp nhoû coù theå ñöôïc kieåm tra

vaø thay theá töøng sôïi.

Moãi caùp keùo coù 3 lôùp choáng ræ seùt.


 

SAØN CAÀU CHÍNH

 

Chieàu ngang 23,6 m cao 2 m.

Saøn caàu goàm 2 ñaø doïc noái baèng ñaø ngang caùch nhau 5.2 m.

Maët saøn beâ toâng daøy 20 cm.

Saøn ñöôïc neo vaøo truï thaùp baèng caùp keùo doïc theo ñaø doïc vôùi khoaûng caùch 10,4 m.

Saøn caàu coù ñoä doác 3 % töø tim ra hai beân leà.

Coù 2 laèn xe vaø 1 leà cho ngöôøi ñi boä cho moãi chieàu giao thoâng.

 

 

 

 

DOÁC CAÀU

 

Moät vaøy chuyeån tieáp daøi 43,8 m.

Chín vaøy trung gian, moãi vaøy daøi 40 m.

Moät vaøy ñaàu caàu daøi 33,8 m.

Chieàu ngang toång coäng laø 22,06 m.

Moãi vaøy goàm 10 ñaø beâtoâng tieàn aùp hình chöõ T cao 1,9 m.  Caùnh ñaø daøy 20 cm.

Ñaø chaân caàu daøi 21,4 m, roäng 4 m, cao 2 m.

Hai chaân caàu kích thöôùc 3,5 m x 1,2 m vôùi chieàu cao thay ñoåi töø 6 m ñeán 24 m.

 

ÑÖÔØNG DAÃN VAØO CAÀU

 

Chieàu cao toái ña 6 m ôû ñaàu caàu.

Maët ñöôøng roäng 21,8 m, doác ñaát ñaáp 2 treân 1.

Hai bôø leà moãi bôø roäng 12 m.

Neàn ñöôøng baèng caùt treân cöø caùt caùch 1,5 m.

Maët ñöôøng traùng nhöïa deûo.

 

 

 

Taøi lieäu trích töø The My Thuan Bridge Project Vietnam by Edwin Rogers et al. in Proceedings of the Austroads 1997 Bridge Conference Bridging the Millennia, Sydney, 3-5 December 1997.  Edited by Goedon J. Chirgwin. Sydney, Australia.