Nghị Quyết của Bộ Chính trị về Bảo vệ Môi trường - Decree of the Political Bureau on Environment Protection

Tạp chí Khoa học & Môi trường (12/28/04)

 

 

Hỏi 1: Vào ngày 15/11/2004, Bộ Chính trị đă ra Nghị quyết(NQ) số 41-NQ/TƯ về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Để cho thính giả của đài ACTD có khái niệm về tầm quan trọng của NQ nầy, xin TSMTT tŕnh bày sơ lược về nội dung của bảng NQ.

Đáp 1: Thưa anh, nói một cách lược th́ NQ 41 tóm gọn trong 6 trang chia làm 4 tiêu đề như sau:

1- T́nh h́nh bảo vệ môi trường;

2- Quan điểm, mục tiêu, và nhiệm vụ;

3- Các giải pháp chính; 4- và sau cùng là các giải pháp thực hiện.

Nh́n chung, NQ nầy cũng chỉ là một đúc kết của hai báo cáo trước đây là: thứ nhất báo cáo Theo dơi môi trường Việt Nam 2002 do Cơ quan Phát triển Quốc tế Đan Mạch (DANIDA) thực hiện qua sự tài trợ của Ngân hành Thế giới và báo cáo Chíến lược Bảo vệ Môi trường Quốc gia 2001 - 2010 do Bộ Khoa học, Công nghệ, và Môi trường soạn thảo.

 

Hỏi 2: Như vậy là không có ǵ mới cả phải không thưa TS?

Đáp 2: Thưa đúng như vậy, nói rốt ráo là khuôn khổ của bảng NQ chỉ là một bảng tóm tắc của hai báo cáo vừa nêu trên.

 

Hỏi 3: TS có thể nói vài điểm đại cương cho thính giả hiểu rơ thêm.

Đáp 3: Có thể nói rằng, nh́n chung  th́ cả nước và cả thế giới đều biết t́nh trạng môi trường của Việt Nam đang xuống cấp trầm trọng, đất đai bị xói ṃn và thoái hóa, phẩm chất các nguồn nước mặt và nước ngầm suy giảm mạnh và nhanh, không khí ở nhiều đô thị, khu dân cự bị ô nhiễm nặng, khối lượng phát sinh và mức độ độc hại của chất thải ngày càng tăng, tài nguyên thiên nhiên bị khai thác quá mức và không có kế hoạch, đa dạng sinh học bị đe dọa trầm trọng, điều kiện vệ sinh môi trường, nguồn cung cấp nước sạch hoàn toàn không bảo đảm. Thêm nữa việc đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ, quá tŕnh đô thị hóa, sự gia tăng dân số quá nhanh, t́nh trạng nghèo - đói quá cao càng làm t́nh trạng thêm trầm trọng.

 

Hỏi 4: Về mục tiêu trong NQ th́ thế nào?

Đáp 4: Thưa, cũng vẫn như cũ, chúng tôi xin trích ra đây và không b́nh luận như:

1- Ngăn ngừa, hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm, suy thoái, và sự cố môi trường;

2- khắc phục ô nhiễm môi trường, phục hồi hệ sinh thái đă bị suy thoái, nâng cao chất lượng môi trường; và 3- xây dựng nước ta trở thành một nước có môi trường tốt.

 

Hỏi 5: C̣n nhiệm vụ có ǵ khác không thưa TS?

Đáp 5: Nhiệm vụ vẫn là một tập họp của những nhóm từ chung chung gồm ba điều căn bản:

1- Pḥng ngừa và hạn chế các tác động xấu đối với môi trường như: kiểm soát việc gia tăng dân số, thành lập hệ thống các đô thị vệ tinh, tăng cường kiểm soát ô nhiễm tại nguồn, chú trọng quàn lư chất thải, kiểm soát chặt chẻ việc xử dụng phân hóa học, thuốc bảo vệ thực vật;

2- Khắc phục các khu vực môi trường đă bị ô nhiễm hay suy thoái; 3- Sau cùng điều tra các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

 

Hỏi 6: Mục tiêu và nhiệm vụ của NQ đề ra có vẻ có quy cũ, nhưng c̣n các giải pháp để giải quyết vấn đề th́ như thế nào thưa TS?

Đáp 6: Lần nầy, NQ đề ra hai công tác hàng đầu đáng lưu tâm là:

1- công tác đẩy mạnh giáo dục và tuyên truyền làm chính để nâng cao nhận thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường của mọi người dân.

2- Về quản lư việc bảo vệ môi trường, NQ cũng có nêu ra việc sửa đổi và bổ sung Luật Bảo vệ Môi trường.

Đây là hai điểm mà chúng tôi cổ súy từ hơn 10 năm nay  qua những đề nghị để giải quyết vấn nạn môi trường ở Việt Nam. Đối với các quốc gia đang phát triển như Việt Nam, th́ việc bảo vệ môi trường hữu hiệu nhất là phải có một bộ luật môi trường hoàn chỉnh và rơ ràng cùng với việc nâng cao dân trí và ư thức của người dân về bảo vệ môi trường. Cần phải xem đó là nhiệm vụ chung của tất cả mọi người chứ không phải chỉ là nhiệm vụ của lănh đạo quốc gia mà thôi.

 

Một thí dụ điển h́nh là Chí Lợi, chỉ sau gần 15 năm chuyển đổi từ một chế độ độc tài qua một chính phủ dân sự, t́nh trạng môi trường đă được cải thiện vượt bực v́ chính phủ đă can đăm để người dân dự phần trực tiếp vào công cuộc quản lư và giải quyết môi trường chung cùng với chính phủ. Làm được như thế là nhờ lănh đạo của quốc gia nầy biết vận dụng sự hợp tác của người dân và chính quyền, cũng như chính quyền cố gắng nâng cao tŕnh độ hiểu biết của người dân qua giáo dục và tuyên truyền. Từ đó, chính nhờ sự hợp tác và đối thoại trực tiếp nầy mà việc giải quyết ô nhiễm môi trường của quốc gia nầy rất hài ḥa cùng với phát triển xă hội cũng như phúc lợi của người dân được nâng cao từng bước một. Đây là một bài học lớn cho Việt Nam.

 

Hỏi 7: TS vừa nói NQ cũng có dự định sửa đổ và bổ sung Luật Bảo vệ Môi trường, theo TS tại sao việc sửa đổi và bổ sung là cần thiết và cấp bách?

Đáp 7: Sở dĩ chúng tôi xem điểm cải đổi là cần thiết và cấp bách v́ sau khi khảo sát bộ Luật Môi trường của Việt Nam đă được quốc hội thông qua và đem vào áp dụng từ ngày 10/1/94 gồm 7 chương và 55 điều. Với nội dung như thế, Bộ luật nầy c̣n quá sơ sài, thiếu sót nhiều điều khoản trong việc minh định nhiệm vụ và trách nhiệm của từng bộ phận trong quốc gia.Chính v́ những thiếu sót trên mà luật hiện hành được suy diễn tùy tiện tùy theo quyết định vơ đoán của người thi hành luật, cho nên cả người dân lẫn chính quyền đều gặp khó khăn trong việc thực thi và chấp hành.

Một thí dụ cho việc luật trên không minh định rơ ràng và thiếu tính xuyên suốt là: trong Điều 37 thuộc chương 4 có quy định rằng: nhà nước ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường, và ban hành hệ thống tiêu chuẩn môi trường. Cho đến nay, sau 10 năm thi hành luật, tiêu chuẩn môi trường chỉ là những tiêu chuẩn tổng quát th́ làm thế nào người dân hay chủ cơ sở sản xuất thông hiểu được những quy định trong luật, so với thực tế xă hội gồm nhiều cơ sở sản xuất phức tạp liên quan đến hàng 10.000 loại hóa chất khác nhau được trao đổi và sản xuất hàng ngày.

 

Hỏi 8: C̣n tính xuyên suốt của luật trên như thế nào?

Đáp 8: Chúng tôi muốn đưa thêm ra đây một thí dụ khác về tính không xuyên suốt của Bộ Luật Môi trường nằm trong Điều 38. Điều nầy quy định Bộ Khoa học, Công nghệ, và Môi trường thực hiện chức năng quản lư nhà nước để bảo vệ môi trường. Trong lúc đó cũng chính Điều 38 nầy lại chỉ định ủy ban nhân dân, tỉnh, thành phố thuộc trung ương thực hiện chức năng quản lư trên. Hai Điều trên cho thấy tính mơ hồ và tṛng tréo trong trách nhiệm quản lư môi trường. Do đó, kết quả hiển nhiên là không cơ quan nào có trách nhiệm quản lư thực sự cả. Kết quả là từ hơn 4 năm nay, hàng ngàn cơ sở sản xuất hóa chất ở thành phố HCM đă được chỉ định phải di dời, củng như các nhà máy dệt ở khu vực Tham Lương bị vi phạm và bị đề nghị đóng cửa...nhưng rốt cục cho đến nay chỉ vài nhà máy trong nội thành đă di dời và các vi phạm trầm trọng về ô nhiễm môi trường của các nhà máy dệt đều vẫn hoạt động b́nh thường như không có chuyện ǵ xảy ra cả. Tin mới nhất vừa được biết là vào ngày 9/12 vừ qua, Bộ Môi trường & Tài nguyên đă tổ chức một hội nghị góp ư dự thảo bổ sung Luật Môi trường tăng lên thành 10 Chương gồm 99 Điều tại thành phố HCM. Chúng tôi sẽ rà soát laị khi nhận được toàn văn của luật bổ sung nầy.

 

Hỏi 9: Để có một khái niệm so sánh về Luật Môi trường của các quôc gia trên thế giới, như Hoa Kỳ chẳng hạn, TS có thể cho thính giả biết khái lược về Bộ Luật nầy.

Đáp 9: Thưa anh, Bộ luật Môi trường của Hoa Kỳ có tên là Quy định về Luật Liên bang (Code of Federal Regulations-CFR) gồm 25 quyển, mỗi quyển độ 1.000 trang, và mỗi trang chứa độ 1.000 chữ. Tổng cộng khoảng 25 triệu chữ. Trong lúc đó Luật Môi trường Việt Nam gồm 15 trang giấy và có độ 500 chữ mỗi trang, vị chi 7.500 chữ. Trong luật Mội trường Hoa Kỳ, bất cứ một cơ sở sản xuất nào dù nhỏ đến đâu cũng đă được quy định rơ ràng cả về định mức an toàn lẫn việc xử lư phế thải. Do đó chủ cơ sở sẽ dễ dàng thi hành các quy định ghi trong luật mà không sợ bị suy diễn tùy tiện của các thanh tra như trường hợp của Việt Nam. Thêm nữa việc kiểm soát và bảo vệ môi trường có tính cách đồng bộ và được áp dụng trên toàn quốc. Hai điều nầy không thể thực hiện được so với Luật Môi trường hiện hành ở Việt Nam.

 

Hỏi 10: Nói rốt ráo lại, qua NQ mới nhất của Bộ Chính trị vừa kễ trên, theo TS điều nào cần phải đẩy mạnh nhất.

Đáp 10: Theo quan điểm của chúng tôi, muốn giải quyết vấn đề ô nhiễm và bảo vệ môi trường ở Việt Nam, chúng tôi thấy cần phải có sự trợ giúp của quốc tế về việc soạn thảo bổ sung Luật môi trường áp dụng trong trường hợp Việt Nam. Việc huấn luyện nhân sự chuyên môn trong lănh vực nầy là một điều cần thiết và cấp bách cũng như việc gia tăng ngân sách quốc gia để đảm bảo công việc quản lư môi trường.

 

Hai vấn đề then chốt hiện tại ở VN là việc giải quyết ô nhiễm do rác gia cư, phế thaỉ kỹ nghệ, phế thải y tế, cũng như việc xử lư nước thải gia cư, và kỹ nghệ. Trong một bản phúc tŕnh mới nhất tên  Diễn biến môi trường 2004 do Bộ Tài nguyên, Môi trường và Ngân hàng Thế giới cùng Cơ quan Phát triển Quốc tế Canada phối hợp cho biết:Trung b́nh một người mỗi năm xả ra 200 Kg rác gia cư, và ở các đô thị trung b́nh 300 Kg/người. Bản phúc tŕnh c̣n dự phóng đến năm 2010, nếu không có biện pháp giải quyết th́ Việt Nam sẽ phải có nguy cơ đe dọa lớn đến sức khỏe cộng đồng và môi trường.

 

Về việc xử lư nước thải, mới đây Việt Nam đă loan tin là đă khởi công xây dựng một nhà máy xử lư nước thải đầu tiên ở B́nh Chánh ngày 27/11/2004. Nhà máy nầy nằm trong Dự án Cải thiện Môi trường Nước thải với vốn đầu tư  25 triệu Mỹ kim do ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật tài trợ. Hy vọng đây sẽ là một dự án nghiêm chỉnh, không giống như những dụ án xử lư nước rỉ ở Băi rác Đông Thạnh hay G̣ Cát..

 

Để kết luận, chúng tôi thật sự không lạc quan về việc cải thiện t́nh trạng ô nhiễm môi trường qua Nghị quyết 41 nầy.

 

Kính chào Quư thính giả của Đài ACTD