HOI NGH CONG CHANH 2001

VAST c mi tham d Hoi Ngh cua Hoi Cong Chanh Nam Cali c to chc tai nha hang Seafood World ng Brookhurst, Westminster, CA, Hoa Ky, ngay Chu nhat 04 thang 02 nam 2001. Mot so hoi vien Hoi ong quan tr cua VAST a tham d buoi hp mat cua nganh Cong chanh co nhieu lien he than hu va nghe nghiep vi VAST. Co mat tai Hoi Ngh:

truyetquang

Mai T. Truyet, Hoi trng VAST va Nguyen M. Quang, Pho Hoi trng Ngoai vu, trc cong Hoi Ngh Cong Chanh.       

Next    ⇓

truyetquanghieu

K.S. Nguyen X. Hieu cu Hoi trng VAST vi 2 hoi vien cua VAST tai Hoi Ngh.       

Up   ⇑