HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG HỘI VAST - VAST PICTORIAL ACTIVITIES

   Hội Thảo Môi Sinh Trên Thế Giới & Nhửng Vấn Đề Của Sông Cửu Long.

       Conference on World Ecology and Mekong River.

      Thuyết Trình Viên: Mai Thanh Truyết &  Nguyễn Minh Quang

 

   Thuyết trình tại Maison Bellarmin 25 Jarry Ouest, Montreal, Canada, ngày 20 tháng 5 năm 2000.

      Mekong Conference: Bellarmin House, 25 Jarry W., Montreal, Canada.

 

   Thuyết trình tại Trung Tâm Người Việt, Ottawa, Canada

      Environment Conference: Vietnamese Cultural Center, Ottawa, Canada.

 

   Thuyết trình tại Buổi Hợp Hội Trường Cao Đẳng Quốc Phòng - Fountain Valley, CA, 16 tháng 7 năm 2000.
       Xin bấm trên chử vast màu đỏ - Xin vui lòng vặn loa lên và chờ.

      Conference at VN National Defense College Association.

     

       

   Thuyết trình tại Hội Bô Lảo Diên Hồng, Linda Vista Library, &

      Phỏng vấn tại Đài Truyền Thanh "Tiếng Nước Tôi", San Diego, CA.

     Conference at the Linda Vista Senior Club, and Interview at the  San Diego Radio Station "The Voice of my Land".

 

   Thuyết Trình tại Hội Nghị Sông Mekong 2000.
      Tổ chức tại Santa Ana College, Santa Ana, California, USA, tháng 11 năm 2000.

      Mekong Conference at Santa Ana College, CA.

 

   Thuyết Trình Đức Khiêm Cung của Người Tu Học - G.S. Nguyễn Văn Trường . Viện Việt Học, California,  tháng 04

       2001.

      Modesty of the Self-Improved Student - Professor Nguyễn V Trường.

 

   Hội Thảo VAST - Đi Tới tại Houston, Texas. Hội Cao Niên Houston, Texas, USA, tháng 07 năm 2001.

      Meeting at Houston, Texas Senior Association.