THÔNG TIN & NGHIÊN CỨU

MÔI   SINH

   Nhận Xét về Điều Trần Chất Da Cam tại Hạ Viện Hoa Kỳ.. (07/08) - TS Mai Thanh Truyết và KS Nguyễn Minh Quang.   
   Những Bất Thường và Tai Hại của Nền Kinh Tế XHCN Việt Nam. (04/08) - PTS Nguyễn Bá Lộc.   
   Hiện Tượng Hâm Nóng Toàn Cầu: Khoa Học hay Chính Trị. (04/08) - Kỹ Sư Nguyễn Minh Quang.   
   Xử Lý Nước Thải Sinh Hoạt để làm Nước Uống. (03/08) - TS Mai Thanh Truyết. 
   Hóa Chất và Dược Phẩm Trung Quốc: Nỗi Lo Chung. (02/08) - TS Mai Thanh Truyết.   
   Thải Từ Sinh Hoạt. (12/07) - TS Mai Thanh Truyết.   
   Ô Nhiễm Môi Trường Trung Hoa: Vần Đề Quốc Gia hay Thế Giới. (11/16/07) - Kỹ Sư Nguyễn Minh Quang.   
   Năng Lượng Biogas - Khí Sinh Học. (11/16/07) - TS Mai Thanh Truyết.   
   Hộ Chứng Trung Quốc. (11/06/07) - TS Mai Thanh Truyết.
   
   Đôi Đủa "Lệch" Trung Quốc. (11/06/07) - TS Mai Thanh Truyết.   
   Năng Lượng Thực Vật Tương Lai: Cây Jatropha Curcas. (23/10) - TS Mai Thanh Truyết.   
   Kỹ Nghệ Giấy Tổng Quát. (10/10) - TS Mai Thanh Truyết.   
   Kỹ Nghệ Giấy: Nhà Máy Bãi Bằng. (10/10) - TS Mai Thanh Truyết.   
   Kỹ Nghệ Giấy: Nhà Máy Hậu Giang. (10/10) - TS Mai Thanh Truyết.   
   Từ Trận Giặc Báo Chí Sàigòn Đến Báo Cáo Hatfield.. (07/10) - TS Mai Thanh Truyết.   
   Y Kien ve An Thit Ga My. (05/07) - TS Mai Thanh Truyết.   
   Từ Thuốc Bắc, Thuốc Nam.....tới Dược Thảo.. (05/07) - TS Mai Thanh Truyết.   
   Thực Phẩm Chuyển Đổi Yếu Tố Di Truyền. (04/07) - TS Mai Thanh Truyết.   
   Thử Tìm Giải Đáp cho Sự Hâm Nóng Toàn Cầu. (04/07) - TS Mai Thanh Truyết.   
   Năng Lượng Hydrogen. (03/07) - TS Mai Thanh Truyết.   
   Năng Lượng Từ Rượu. (01/07) - TS Mai Thanh Truyết.   
   Năng Luợng Hạt Nhân. (01/07) - TS Mai Thanh Truyết.   
   Nhiễm Độc Khí Carbon Monoxide CO. (01/07) - TS Mai Thanh Truyết.   
   Nhiễm Độc Phóng Xạ (01/07) - TS Mai Thanh Truyết.   
   Việt Nam: Chặng Đường Hội Nhập Toàn Cầu (01/07) - TS Mai Thanh Truyết.   
   Năng Lượng Hạt Nhân (07/06) - TS Mai Thanh Truyết.   
   Dấu Ấn Sinh Thái (07/06) - TS Mai Thanh Truyết.   
   Ấn Độ: Mô Hình Phát Triển Bền Vững (05/06) - TS Mai Thanh Truyết.   
   Giáo Dục tại Việt Nam (03/06) - TS Mai Thanh Truyết.   
   Những Dòng Sông Việt Nam (03/06) - TS Mai Thanh Truyết.   
   Sự Chuyển Dịch Ô Nhiễm từ Trung Quốc vào Việt Nam (02/06) - TS Mai Thanh Truyết.   
   Chlor Trong Đời Sống: Lợi & Hại (08/05) - TS Mai Thanh Truyết.   
   Phẩm Chất Nước Ngầm ở Việt Nam (07/05) - TS Mai Thanh Truyết.   
   Giải Pháp cho Khủng Bố Sinh Học (07/05) - TS Mai Thanh Truyết.   
   Chiến Lược Môi Trường: Canh Tân Xanh (07/05) - TS Mai Thanh Truyết.   
   Ủy Hội Sông Mekong Mười Năm Sau (05/05) - KS Nguyễn Minh Quang.   
   Ngày Nước Thế Giới 2005 (04/05) - TS Mai Thanh Truyết.   
   Tình Trạng Môi Trường ở Viiệt Nam sau 30 năm cai quản (04/05) - TS Mai Thanh Truyết.   
   Vấn Nạn Môi Trường ở các Khu Công Nghệ Viiệt Nam (03/05) - TS Mai Thanh Truyết.   
   Bài Học từ Thảm Nạn Hạch Nhân Chernobyl. (12/2004). TS Mai Thanh Truyết.   
   Phân Tích Nước Hồ Hoàn Kiếm Hà Nội. (12/2004). TS Mai Thanh Truyết.   
   Năng Lượng Hạch Nhân Trong Tương Lai. (12/2004). TS Mai Thanh Truyết.   
  Sự Hăm Nóng Toàn Cầu & Năng Lượng Mặt Trời. . (12/2004). TS Mai Thanh Truyết.   
   Năng Lượng Gió. (11/2004). TS Mai Thanh Truyết.   
   Giải Pháp Hợp Lý cho Vấn Đề Chất Da Cam. (08/2004). TS Mai Thanh Truyết.   
   Suy Nghỉ về Quản Lý Môi Trường ở Việt Nam. (08/2004). TS Mai Thanh Truyết.   
   Chất Da Cam và Tật Chẻ Đôi Cột Sống. (07/2004). KS Nguyễn Minh Quang.   
   Nghị Định Thư Tokyo và Sự Hâm Nóng Toàn Cầu. (03/2004). TS Mai Thanh Truyết.   
   Phân Tích Nước Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. (11/2003). TS Mai Thanh Truyết.   
   Phát Triển và Môi Trường tại Việt Nam. (11/2003). TS Mai Thanh Truyết - KS Nguyễn Minh Quang.   
   Bải Rác Đông Thạnh IV (Hốc Môn). (11/2003). Mai Thanh Truyết.   
   Phân Tích Mẩu Nước Đồng Bằng Sông Cửu Long. (11/2003). Mai Thanh Truyết.   
   Xử Lý Nước Rỉ Đông Thạnh. (11/2003). Nguyễn Minh Quang.   
   Thảo Luận với TS Stellman (DH Columbia, NY) về phạm vi và kiểu cách xử dụng chất da cam và thuốc diệt cỏ ở Việt Nam.
      (11/2003). Mai Thanh Truyết.
   
   Năng Lượng cho Tương Lai. (11/2003). Mai Thanh Truyết.   
   Giải Quyết Ô Nhiễm Môi Trường trong Thế Kỷ 21. (09/2003). Mai Thanh Truyết.   
   Phẩm Chất Nước & Phát Triển Bền Vửng. (11/2002). Mai Thanh Truyết. 
   Phát Triển Quốc Gia & Quản Lý Môi Trường. (09/2002). Mai Thanh Truyết. 
   Nước mưa: Cứu tinh của Ðồng bằng Sông Cửu long. (08/2002). Mai Thanh Truyết . 
   Câu chuyện Dioxins và Dioxins. (08/2002). Mai Thanh Truyết . 
   Một nguy cơ mới: Cây thuốc cá. (08/2002). Mai Thanh Truyết . 
   Thẩm định mức tác hại của thuốc sát trùng gốc Organo-Phosphate. (05/2002). Mai Thanh Truyết . 
   Thơ không niêm gởi TS Nguyễn Văn Tuấn, NSW, Úc. (01/2002). Mai Thanh Truyết - Nguyễn minh Quang. 
   Một Mô Hình Quản Lý Môi Trường. (10/2001). Mai Thanh Truyết, Ph.D. 
   Câu Chuyện Về Dioxin & Chất Độc Màu Da Cam. (08/2001). Nguyễn Thị Chơn Chất. 
   Dioxin: Từ Trận Giặc Báo Chí Sài Gòn Đến Báo Cáo Hatfield. (08/2001). Mai Thanh Truyết, Ph.D. 
   Tái Thẩm Định Dioxin & Chất Độc Màu Da Cam. (08/2001). Mai Thanh Truyet, Ph.D. 
   Dioxin & Chất Độc Màu Da Cam. (05/2001). Mai Thanh Truyet, Ph.D. 
   Ô Nhiễm Arsenic: Phương Hướng Giải Quyết. (10/2000). Mai Thanh Truyet,   Ph.D.
   Kết Quả Phân Tích Nước Ở Việt Nam. (10/2000). Mai Thanh Truyet,  Ph.D.
   Bãi Rác Đồng Thạnh (Hốc Môn).....Nổi Lo Âu. (07/2000). Mai Thanh Truyet,  Ph.D.
   Thăm Bãi Rác Đồng Thạnh (Hốc Môn) II. (03/2001). Mai Thanh Truyet,   Ph.D.  
   Xử Lý Rác Sinh Hoạt: Ruồi Lính Đen. (03/2001). Mai Thanh Truyet,   Ph.D. 
   Dự phóng Môi Sinh & Phát Triển Trong trường Hợp Việt Nam (04/2000). Mai Thanh Truyet,         Ph.D.
   Tiếp Cận Môi Sinh Cho Các Nước Đang Phát Triển (04/2000). Mai Thanh truyet, Ph.D.
   Ô Nhiễm Thuốc Sát Trùng DDT tại ĐBSCL. (04/1998). Mai Thanh truyet, Ph.D.
   Ô Nhiễm Nitrate Trong Nước tại ĐBSCL. (04/1998). Mai Thanh truyet, Ph.D.
   Đại Cương Về Sự Xâm Nhập Nước Mặn Tại ĐBSCL (04/1999) - Nguyễn Minh Quang, P.E.
   Ý kiến về Môi Sinh tại Thành Phố Sàigòn(10/1999) - KTS Nguyễn Đạt.
   Đại Cương Về Xử Lý Rác tại Thành Phố Sàigòn(11/1999) - KTS Nguyễn Đạt.
   Toàn Cầu Hóa Môi Sinh(06/2000) - Mai Thanh Truyết, Ph.D.
   Vài Kinh Nghiệm Cần Cứu Xét Trong Xây Dựng & Phát Triển Việt Nam Tương Lai.      (07/2000) - Nguyễn Minh Quang, P.E..

XÂY   DỰNG

   Cảm Nghỉ Về Cầu Mỷ Thuận (10/1999) - Nguyễn Minh Quang, P.E.
   Vài Đặc Điểm Kỷ Thuật Của Cầu Mỷ Thuận (10/1999) - Nguyễn Minh Quang, P.E.

KỶ   THUẬT

   Xử Lý Nước Thải Kỷ Nghệ. (04/1998). Mai Thanh truyet, Ph.D.

KIẾN   TRÚC

   Ý kiến về mẩu nhà cho Đồng Bằng Sông Cửu Long (10/1999) - KTS Nguyễn Trần Đạt.
   Ý kiến về Xây Dựng Thành Phố Sàigòn Năm 2000 (12/1999) - KTS Nguyễn Trần Đạt.

THỜI   TIẾT

   Chủ Động Phòng Chóng Thiên Tai. (04/1999) - Nguyễn Minh Quang, P.E.
   Công Tác Thủy Lợi và Lụt 78 tại DBSCL. (04/1999) - Nguyễn Minh Quang, P.E.
   Lũ Lụt DBSCL Ngày Xưa & Ngày Nay. (09/2000) - Nguyễn Minh Quang, P.E.  
   Phá Rừng & Lũ Lụt. (04/2001) - Nguyễn Minh Quang, P.E.   
   Dự Báo Lũ Lụt Hạ Lưu Sông Mekong của Ủy Ban Mekong (MRC).